OldCar.help
  • Вашата кошница е празна!


ВНИМАНИЕ! Моля прочетете тези Общи условия, преди да използвате тази електронна платформа. Ако използвате тази платформа се счита, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Ако не приемате тези Общи условия, не използвайте тази електронна платформа.
 Чл. 1. Тези Общи условия имат за цел да регулират отношенията между „ИДм Плюс“ ООД, с ЕИК 200121993 с адрес на регистрация гр. Сливен, Даме Груев 45-А-17, наричан ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронен маркетинг OldCar.help.
Чл. 2. OldCar.help e платформа за електронен маркетинг, достъпна на адрес http://www.oldcar.help. Платформата дава възможност на Ползвателите да прегледат и запознаят с характеристиките и начина на употреба на предлаганите от Доставчика в платформата артикули.
Чл. 3. Настоящите Общи условия уреждат:
• Условия за ползване на платформата за електронен маркетинг от Ползвателите;
Чл. 4.(1) Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) " Прочел съм и съм съгласен с Общи условия" в рамките на процедурата по подаване на съответното запитване  и след като Ползвателят е въвел изискваните от процедурата данни. С приемането на Общи условия за ползване Ползвателят изразява съгласие с начина на работа на платформата.
(2) Общи условия са публикувани в уебсайта http://www.oldcar.help и са достояние на всеки Ползвател.
(3) Публикуването на артикули в уебсайта http://www.oldcar.help се счита за публична покана към Ползвателите да отправят съответните запитвания по отношение характеристики, употреба и насоки за възможна доставка.
(4) Дейността на електронната платформа има консултативен характер.
Чл. 5.(1) Посочените цени на стоки са препоръчителни с включено ДДС към настоящия момент.
(2) Основни характеристики на предлаганите стоки.
1. Основните характеристики на стоките, са описани в съответните подраздели за отделните видове продукти.
Чл. 6. Общи задължения на Ползвателите във връзка с ползването на платформата за електронен маркетинг http://www.oldcar.help:
(1) Ползвателят има право да разглежда  и получава информация от платформата за електронен маркетинг по реда и условията определени в нея.
 (2) Всеки Ползвател се задължава при ползване на платформата за електронен маркетинг да:
• Не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Доставчика услуги;
• Не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• Уведомява незабавно Доставчика и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• Не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• Не извършва злоумишлени действия.
Чл. 7. Доставчикът не събира, необработва и не съхранява лични данни. Данните се използват само и единствено за осъществяване на контакт с Ползвателя.
Чл. 8. Дата на влизане в сила.
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяване в електронната платформа.
Чл. 9. Допълнителни условия
(1) Доставчикът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това Ползвателя. Актуалните Общи условия са тези обявени в електронната платформа. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия на предоставяните услуги и каквато и да било друга информация, публикувана в настоящата платформа за електронен маркетинг без предварително уведомление до Ползвателя. Публикуването на тази информация и условия в настоящата платформа за електронен маркетинг се счита за уведомяване на Ползвателите за измененията.
(2) Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на материали и съдържание публикувано на www.oldcar.help.
(3) Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
(4) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Отзиви от клиенти

=